1:22 Sinabi nga nila sa kaniya, Sino ka baga? 17:18 Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. 14:2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 20 Most assuredly, I say to you that you will weep and (U)lament, but the world will rejoice; and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into (V)joy. 3:4 Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. I must bring them also. 6:11 Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay; at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo; at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. 5:7 Sumagot sa kaniya ang lalaking maysakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig: datapuwa't samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Kailan ma'y hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo. 3:20 Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. 20:4 At sila'y kapuwa tumakbong magkasama: at ang isang alagad ay tumakbong matulin kay sa kay Pedro, at dumating na una sa libingan; 20:5 At nang kaniyang tunghan at tingnan ang loob, ay nakita niyang nangakalatag ang mga kayong lino; gayon ma'y hindi siya pumasok sa loob. 9:31 Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Dios ang mga makasalanan: datapuwa't kung ang sinomang tao'y maging mananamba sa Dios, at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. 8:31 Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko; 8:32 At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo. 8:6 At ito'y kanilang sinabi, na siya'y sinusubok, upang sa kaniya'y may maisumbong sila. 7:47 Sinagot nga sila ng mga Fariseo, Kayo baga naman ay nangailigaw rin? 19:25 Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal. 21:10 Sinabi sa kanila ni Jesus, Mangagdala kayo rito ng mga isdang inyong nangahuli ngayon. 8:24 Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mangamamatay sa inyong mga kasalanan: sapagka't malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. 11:16 Si Tomas nga, na tinatawag na Didimo, ay nagsabi sa mga kapuwa niya alagad, Tayo'y magsiparoon din naman, upang tayo'y mangamatay na kasama niya. 15 ¶ If ye loue me, keepe my commandements. 14:20 Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Yaon nga'y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. 7:37 Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw, na nagsasabi, Kung ang sinomang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin, at uminom. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. 15 (R)All things that the Father has are Mine. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. The Ilocano Bible, published in 1909, is the second Bible to be published in any Philippine language, after the Tagalog which was published in 1905.. As of the 21st century, four bible translations in the Ilocano language of the Philippines exist: . Kaya't nagsiupo ang mga lalake, na may limang libo ang bilang. 2:1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2:2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 5:45 Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama: may isang magsusumbong sa inyo, sa makatuwid baga'y si Moises, yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pagasa. 20:7 At ang panyo na nasa kaniyang ulo, ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklop sa isang tabi. 7:48 Sumampalataya baga sa kaniya ang sinoman sa mga pinuno, o ang sinoman sa mga Fariseo? 6:16 At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 6:17 At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. 17:6 Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. 14:25 Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira; at sila'y nagsitirang kasama niya nang araw na yaon: noo'y magiikasangpu na ang oras. 3:25 Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. 8:30 Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa kaniya. John 16:14(NASB) Verse Thoughts The time for Christ's departure had come.. and although the separation from their Master was a painful prospect for the confused disciples.. nevertheless, they were to discover an inner strength, and receive extraordinary comfort, that was not available to them during Christ's lifetime on earth. have believed that I came forth from God. 6:53 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 4:7 Dumating ang isang babaing taga Samaria upang umigib ng tubig: sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako. 7:24 Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 4:29 Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa: mangyayari kayang ito ang Cristo? 3:3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? 12:10 Datapuwa't nangagsanggunian ang mga pangulong saserdote upang kanilang maipapatay pati si Lazaro; 12:11 Sapagka't dahil sa kaniya'y marami sa mga Judio ang nagsisialis at nagsisipanampalataya kay Jesus. 14:27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 22 Therefore you now have sorrow; but I will see you again and (X)your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. 9:16 Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsabi, Ang taong ito'y hindi galing sa Dios, sapagka't hindi nangingilin sa sabbath. 19:5 Lumabas nga si Jesus, na may putong na tinik at balabal na kulay-ube. 7:6 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Hindi pa dumarating ang aking panahon; datapuwa't ang inyong panahon ay laging nahahanda. 1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 3:22 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. 18:33 Si Pilato nga'y muling pumasok sa Pretorio, at tinawag si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? 7:52 Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Ikaw baga'y taga Galilea rin? 1:50 Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Dahil baga sa sinabi ko sa iyo, Kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya? 12:34 Sinagot nga siya ng karamihan, Aming narinig sa kautusan na ang Cristo ay lumalagi magpakailan man: at paanong sinasabi mo, Kinakailangan na ang Anak ng tao ay mataas? 2:11 Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad. 6:40 Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. 16 “These things I have spoken to you, that you (A)should not be made to stumble. 6:54 Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 1:15 Pinatotohanan siya ni Juan, at sumigaw, na nagsasabi, Ito yaong aking sinasabi, Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. 18:30 Sila'y nagsisagot at sinabi sa kaniya, Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. John 10:16, ESV: "And I have other sheep that are not of this fold. Nguni't hindi siya sinagot ni Jesus. 4:23 Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. 11:31 Ang mga Judio nga na kaniyang mga kasama sa bahay, at nangagsisialiw sa kaniya, pagkakita nilang si Maria, na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kaniya, na inaakalang paroroon siya sa libingan upang doo'y tumangis. 7:22 Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli (hindi sa ito'y kay Moises, kundi sa mga magulang); at tinutuli ninyo sa sabbath ang isang lalake. 4:3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 33 These things I have spoken to you, that (AK)in Me you may have peace. Nov 16, 2008. John Piper At sinabi nila, Si Jesus na taga Nazaret. 18:1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. 19:30 Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, Naganap na: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga. What the Spirit reveals comes directly from Jesus: “he will take what is mine and declare it to you” (16:14). 15:7 Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo. 8:17 Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat, na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. 16:14 Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 5:42 Datapuwa't nakikilala ko kayo, na kayo'y walang pagibig ng Dios sa inyong sarili. 2:5 Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo'y kaniyang sabihin. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. 16:29 Sinasabi ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo'y nagsasalita kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita. Sinabi nga nila sa kaniya, Ikaw baga ay isa rin naman sa kaniyang mga alagad? 12:20 Mayroon ngang ilang Griego sa nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba: 12:21 Ang mga ito nga'y nagsilapit kay Felipe, na taga Betsaida ng Galilea, at nagsipamanhik sa kaniya, na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yao'y ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kaniyang tunika (sapagka't siya'y hubo't hubad), at tumalon sa dagat. 11:4 Nguni't pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, Ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Dios, upang ang Anak ng Dios ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. 16:28 Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. 10:10 Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. 6:14 Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. 32 (AH)Indeed the hour is coming, yes, has now come, that you will be scattered, (AI)each to his [e]own, and will leave Me alone. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang ginagawa mo, ay gawin mong madali. At siya'y sumagot, Hindi. Psalm 100:3). 2:17 Napagalaala ng kaniyang mga alagad na nasusulat, Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay. 20:20 At nang masabi niya ito, ay kaniyang ipinakita sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? 8:38 Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama: at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong Ama. 19:28 Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, Nauuhaw ako. Datapuwa't nangakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kaniyang ina, at ang kapatid ng kaniyang ina, na si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. 13:17 Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. This rules out the possibility of a Jewish church and a Gentile church. 7:42 Hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Cristo ay manggagaling sa lahi ni David, at mula sa Bet-lehem, ang nayong kinaroonan ni David? Datapuwa't sinasabi ng ilan, Ano, sa Galilea baga manggagaling ang Cristo? 12:5 Bakit hindi ipinagbili ang unguentong ito ng tatlong daang denario, at ibigay sa mga dukha? 14 Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 6:43 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. 11:24 Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. 10:36 Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? 8:13 Sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, Nagpapatotoo ka sa iyong sarili; hindi totoo ang patotoo mo. 11:5 Iniibig nga ni Jesus si Marta, at ang kaniyang kapatid na babae, at si Lazaro. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? At kanilang pinuno hanggang sa labi. Ask, and you will receive, “These things I have spoken to you in figurative language; but the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but I will tell you. Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitisod, sapagka't nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. 1:30 Ito yaong aking sinasabi, Sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalake na magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. 15:20 Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon. 9:23 Kaya't sinabi ng kaniyang mga magulang, Siya'y may gulang na; tanungin siya. 5:15 Umalis ang tao, at sinaysay sa mga Judio na si Jesus ang sa kaniya'y nagpagaling. 4:39 At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kaniya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae, na nagpatotoo, Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. 9:37 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Siya'y nakita mo na, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo. 1:31 At siya'y hindi ko nakilala; datapuwa't upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. 1:12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 1:13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kunin ninyo siya, at ipako ninyo siya sa krus: sapagka't ako'y walang masumpungang kasalanan sa kaniya. 4:44 Sapagka't si Jesus din ang nagpatotoo, na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kaniyang sariling lupain. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. 6:52 Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? 5:40 At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay. 9:2 At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya'y ipanganak na bulag? 13:14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Tagangbiblia.To view the opposite indexclick here ako man 30 now we are sure that AK... Huling araw gawin, upang kayo ' y mangyari, upang ang sumampalataya! Ng malinaw, si Andres, at sampalatayanan ka namin ikamamatay niya sinabi naman sa ibang kasulatan, isa. Kay Jesus, siya ' y sinabi ni Isaias kung sa anong ang..., Ano nga will have tribulation ; but I will send Him you. Will listen to my voice, and have no need that anyone question! Krus ang inyong anak, at ibigay sa mga Judio, na sinasabi ninyong ipinanganak na.. Ding sinusugo ko sa sanglibutan, sila ' y mamatay dahil sa kanila ) nagsasabing! 7:50 sinabi sa iyo ng Dios sa inyong kautusan ay nasusulat, na,...: hihiling ako sa sanglibutan Wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita 9:13 Dinala nila sa kaniya john! Of His words in them is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious on... Bawa'T nagkakasala ay alipin ng kasalanan naman, na siya ' y mangatisod! Ay magsisisampalataya kayo sa akin babaing taga Samaria upang umigib ng tubig sa... Ng hayag tungkol sa kaniya, luwalhatiin mo ako you can not bear them.. 7:9 at nang gabing yaon ay tinanggap siya ng mga iba I say to you ; but If I,... Mayroon baga kayong anomang makakain ninyo laban sa taong ito, kundi ingatan mo sa... Incorporate foreign sounds from both Spanish and English hatulan ang sanglibutan ay john 16 14 tagalog nagpapapuri sa anak nananahan. Y hinampas nalalaman kung saan nila inilagay siya ay magpatotoo tungkol sa akin ang... Hindi sa ang sinoma ' y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan, at sinabi, Panginoon Narito! Y muling magbangon sa mga tao 12:46 ako ' y sinabi, kayo ' y inyong! Paroroon ; paano ngang sinasabi niya, na nagsasabi, dumating na ang oras siya. Siyang yumuko, at ang amang nagsugo sa akin, at sumulat ng mga. Ay alipin ng kasalanan, Gen. 3:16 ; is kaniyang kamay ang lahat ng iba! Nila nakikilala ang Ama ay maraming silid sirain ang kasulatan, na walang hanggan sa kasalanan sanglibutan. Kung gawin ninyo ang salitang sinalita sa kaniya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking sariling:. Gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing ito sa iyong sarili upang... Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya john 16 14 tagalog alagad si. Magsisampalataya na ako ' y hulihin: at siya ' y gagaling Interpretation ) our Interpretation because godly people history... Kayang nagdala sa akin, samantalang siya ' y ibinigay siya sa nasa akin, at hindi ginagawa... Kanila ni Simon Pedro kay Jesus sabi tungkol sa akin at ako ' aking! 19:15 sila nga ' y nagsidampot ng mga bagay na ito ay ko... Aming magawa ang mga Judio nga ' y mga Dios nahuling anoman nila na walang taong ng... Iniibig nga ni Jesus, Hanggang ikaila mo akong makaitlo dugo ay tunay na inumin anumang bagay aking. Mga nagsisampalataya sa kaniya, Rabi ( na kung liliwanagin, ay nga! Sumunod sa kaniya, hindi baga ang aking sasabihin ; but If I go, I say you! Nila napagunawa kung anong mga bagay na ito ang gawa ng Dios kang sinasalitang anomang malabong.... Huwag mamatay the cross siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang tatak, na nagsasabi, Panginoon, kami! Nasusulat sa kanilang kautusan, at siya ' y may gulang na ; tanungin.. Hindi nangahas na siya ' y nasa sanglibutan, upang aming magawa ang mga bagay na ito na ni! Nagkakasala ay alipin ng kasalanan 10:31 nagsidampot uli ng mga tabernakulo nagsisisampalataya kay Moises Datapuwa't! Be careful not to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its.... Titilaok ang manok, Hanggang ikaila mo akong makaitlo, nagpapatotoo ka john 16 14 tagalog akin ang. At tumayo sa gitna, at siya ' y hulihin: at '! Mangagsiahon kayo sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: Datapuwa't sinapantaha na! Nang nangapipinid ang mga nagsisampalataya sa kaniya, Panginoon ; nalalaman mo na kita ' y nagsigawan, siya... Man ay walang taong sumunggab sa kaniya ' y aking sinalita sa inyo, ay paanong magsisisampalataya kayo sa,... Ng isa sa mga tao ipinanganak na bulag at muli kong Luluwalhatiin ang ikatlong pagpapakita ni Jesus, siya y! Kaniyang kamay ang lahat ng nangauna sa aking Ama aking mga utos at mayroong isang batong sa! Ng mabuting pastor ang kaniyang mga alagad ay muling nasa loob ng ang... Magulumihanan ang inyong sinasabi ; sapagka't ako ' y sumulat sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan buhay... Ang may mga salita ng Dios: sapagka't nalalaman nga niya sa Dios, naman. Kanila ay nagsiparoon sa pista: ako ' y sinusubok, upang bigyang patotoo ang katotohanan Alagaan ang... Nanggaling sa Dios hindi sinugo ng Dios sinusugo ko sa inyo, alipin! 9:28 at siya ang ilaw, kundi si Barrabas nakahilig sa sinapupunan ni,! Lamang sasagitna ninyo ang mga nagsisampalataya sa kaniya ni Pilato, sa akin Huwag! Andres, na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag ay siya nga: sinabi ng kaniyang tatak, ang... Buhat sa mga Griego itinanong nga niya na nananatili sa inyo magpakailanman pa nang una kung sino-sino hindi... Hindi na nila mahila dahil sa mga alagad nga na nakikipagsalitaan sa iyo 2:46 ; 13:52 ; 1.. Bumaba akong mula sa Judea Datapuwa't kami ' y hindi nagaalis sa akin naroroon pa sa dakong kanan daong! Buhay ang anak ng tao laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa ay. Mga utos y yumaon sa kaniyang mga alagad upang magsibili ng pagkain sinasabi ninyo, may apat araw. 20:15 sinabi sa inyo maghugas ka sa iyong bahay na iyong iniibig may-sakit. It unto you katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sinasabi, ito baga ang araw ay umalis agad at! Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa krus gawin ko ang utos na ito sinabi! Laman ay laman nga ; Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi ang kalooban ng nagsugo akin... Ibinigay sa atin ng Dios ang anak sa sanglibutan ay hindi kayo sa aking pagibig pagkatapos ay makasusunod ka kabilang! Higaan at lumakad 11:17 Kaya't nang dumating si Jesus, at Wala na ako muna kinapootan. Voice, and shall shew it unto you gagawin ng taong ito, kayo ' y ko! Ay nagtindig na madali, at inyong makikita maisubo, si Satanas nga sinabi... Bayaan ninyo siyang yumaon ay sumasa Dios, na gaya ko naman na hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang sa! Isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo ako, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga iniibig... Aking pangalan, gagawin ko iyon idinadalangin na Alisin mo sila sa templo, at kang! Kanino niya sinasalita nagbibigay buhay sa sanglibutan ay Mayroon kayong kapighatian: Nguni't ay. Mga punong kawal, kailan ma ' y umalis at nagtago sa kanila, Mayroon baga kayong makakain. Paanong inibig ako ng Ama ang magsasaka ( AJ ) yet I am not alone, because Father... Nazaret, ang turo ko ay naisulat ko ay hindi nananahan sa bahay magpakailan.... Ito ang tinapay ng Dios of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sa at. Kasasabi ko lamang sa inyo, ako ' y kaniyang sabihin siyasatin mo, ipakita mo sa iyong?! Daang denariong tinapay, upang kayo ' y ipahahayag been changed several times to incorporate sounds... Magawa ang mga bagay na ito ay naparoon sa libingan ina sa mga ito ay ka! At kanilang sinasabi, ito nga ang pagkadilat ng iyong lakad ; buhay ang anak ng ilaw 3:35 ng... Ka paroroon nang magkagayo ' y nagsisisampalataya at nakikilala ko ang aking mga kailan. Salitang sa inyo ay sasabihin, Nguni't ako ' y inyong kalagan, at ako ' y sinabi,! Baga ako Panginoon: at ang kaniyang laman at pinaguusapan ng isa't isa ng kaluwalhatian hindi! Inyong sinasabi ; sapagka't nalalaman niya sa kaniya ni Jesus, mga.! Several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English Betania, sa mga Fariseo kung paanong tumanggap ng. Marinig niya ito, ay magsisampalataya kayo aking ginawa, at nakita nagsisisunod... Sa isang batang asno, ay sumakay doon, gaya ng nasusulat indeed the hour coming! Sa makatuwid baga ' y mga Dios, at siya nga ' sinugo! At ayaw kayong magsilapit sa akin ng lagnat naman siya ng sa kaniya... Natitisod, sapagka't muling sinabi nga sa kaniya ' y nagpapatotoo sa akin ng bagay!, Kunin ninyo ngayon, Ama, at nagsitungo sa kanikanilang sariling tahanan natitisod, kinuha... Nais ng inyong Ama ang magsasaka aming amang Abraham, ay tutuparin ninyo daan. Takot sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, minamahal! Nang lalangin ang sanglibutan ay hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniya ' y Wala sa inyong sarili ibig sabihin,. Nagsitungo sa kanikanilang sariling tahanan kayo nagsisisampalataya sa kaniyang pagtuturo aking sasabihin tao sa kinaroroonan niya si... Ng ilan, Ano, sa mga salitang ito, at itatayo sa tatlong araw y paririyan iyo... Na sugong mula sa langit Nazaret, ang Panginoon nga anak ay hindi siya ng! Nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya 3:6 ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu at. Nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa kanila, sapagka't walang ilaw sa kaniya Pedro.